Έρευνα

Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων Διεθνούς, Ευρωπαϊκού, Συγκριτικού Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο ορίζει τις κάτωθι ενότητες ως κύρια ερευνητικά πεδία.

Επιχειρήσεις - Καταναλωτές


Ενεργειακή Πολιτική της Ε.Ε.


Εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. - Εμπορική Πολιτική


Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση


Κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας


Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος


Main Research Areas