Παρατηρητήρια - Observatories

Το ECEFIL υποστηρίζεται από τα παρακάτω παρατηρητήρια, που αποσκοπούν στη συστηματική συγκέντρωση της σχετικής με το αντικείμενό τους τεκμηρίωσης:

Α. Economic Governance Observatory

Economic Governance Observatory που παρακολουθεί τις οικονομικές πολιτικές, οι οποίες διαμορφώνονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η σχετική τεκμηρίωση παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα, καθώς το παρατηρητήριο στοχεύει, πρωταρχικά, στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για την ελληνική οικονομική διακυβέρνηση, και


Β. ESM - Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας